Việt Nam bán iPhone 5 cao hơn nước ngoài nhiều

  • Việt Nam bán iPhone 5 cao hơn nước ngoài nhiều
    06:09AM 25/07/2015
    Tìm hiểu giá bán iPhone 5 ở nước ngoài Điện thoại iPhone là một trong những thiết bị di động được hưởng chọn vẹn sự phát triển về công nghệ cũng như thương hiệu nổi tiếng trái táo khuyết kèm theo. Do thiết bị này được sản xuất ở nước ngoài và cho đến nay thì...